Opis inwestycji

 

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

Obecnie trwa inwestycja GDDKiA polegająca na budowie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, która swoim zakresem obejmuje także budowę Obwodnicy Żukowa. Obwodnica ta połączy istniejącą drogę krajową DK20 i istniejącą drogę krajową DK7 z węzłem węzeł Żukowo i umożliwi ominięcie m. Żukowo dla ruchu na kierunku Kościerzyna – Gdańsk. Budowa w/w odcinka obwodnicy nie zapewni jednak połączenia drogi wojewódzkiej DW211 z drogą krajową DK20 w węźle Glincz i nie usprawni ruchu drogowego na kierunku Kartuzy – Gdańsk. Jest to brakujący odcinek Obwodnicy Żukowa.

Przedmiotem inwestycji Województwa Pomorskiego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich jest budowa połączenia drogi wojewódzkiej DW211 z Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta poprzez węzeł Glincz wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, jako przedłużenie projektowanej południowej Obwodnicy Żukowa. Pozwoli to na:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka tranzytowej trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych na kierunku Kartuzy – Trójmiasto;
 • zwiększenie wewnętrznej dostępności transportowej oraz spójności wewnętrznej układu komunikacyjnego;
 • stworzenie odcinka drogowego o parametrach technicznych dostosowanego do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu;
 • odciążenie miasta Żukowo od ruchu tranzytowego;
 • poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji i w mieście Żukowo;
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców miasta Żukowo i sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej poprzez zmniejszenie jej uciążliwości;
 • podwyższenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów.

Firma Muticonsult Polska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (reprezentującego Województwo Pomorskie) wykonuje wielowariantową dokumentację pod nazwą Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa połączenia dr. woj. 211 z Obwodnicą Metropolitalną – węzeł Glincz”.

Koncepcja będzie podstawą do podjęcia decyzji o wyborze najlepszego pod kątem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, wariantu przebiegu Obwodnicy Żukowa między drogami DW211 i DK20 oraz złożenia wniosku o wydanie dla tego wariantu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia tej inwestycji co pozwoli na uruchomienie procedury jej realizacji.

Etapy dokumentacji

– etap 0: Koncepcja wstępna wariantów rozwiązań,

– etap I: Wielowariantowe Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,

– etap II: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej i materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja inwestycji:

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego, powiatu kartuskiego, miasta i gminy Żukowo. Swoim zakresem będzie obejmowało układ komunikacyjny w obszarze pomiędzy węzłem Glincz na skrzyżowaniu Obwodnicy Żukowa z droga krajową DK20 a skrzyżowaniem istniejącej drogi wojewódzkiej DW211 z projektowanym odcinkiem Obwodnicy Żukowa.

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje budowę:

W zakresie zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie :

 • jezdni głównej drogi wojewódzkiej klasy – droga główna G;
 • budowy lub rozbudowy/przebudowy węzłów, skrzyżowań drogowych;
 • dodatkowych jezdni przeznaczonych do obsługi terenu przyległego;
 • przebudowy i rozbudowy dróg innych kategorii;
 • obiektów mostowych/obiektów inżynierskich w tym mostu przez jar Raduni,
 • systemu odwodnienia dróg,
 • obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych);
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego pomiędzy DW211 i DK20;
 • oświetlenia drogowego;
 • przebudowy sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją;
 • kanału technologicznego wzdłuż projektowanej obwodnicy;
 • zatok autobusowych, przejść dla pieszych i chodników z oświetleniem;
 • stacji meteorologiczną wraz z przyłączem;
 • ewentualnych wyburzeń (rozbiórek) istniejących obiektów budowlanych;
 • zagospodarowania zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wymagane parametry techniczne dróg:

Droga wojewódzka 211

Klasa techniczna droga główna G
Przekrój 1 / 2
Prędkość projektowa 70 km/h (możliwość obniżenia do 50 km/h)
Prędkość miarodajna 90 km/h (możliwość obniżenia do 70 km/h)
Liczba jezdni 1
Szerokość jezdni 7,00 m
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość dodatkowych pasów ruchu 3,50 m
Szerokość pasów włączania i wyłączania 3,50 m
Szerokość ciągów pieszo-rowerowych min. 2,50 m
Szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej min. 2,00 m
Szerokość chodnika min. 2,00 m
Szerokość pasa rozdziału min. 2,50 m
Dopuszczalny nacisk 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 4,70 m

 

Plan orientacyjny przedstawiający przebieg wariantów objętych pracami projektowymi.

 

 

Aktualizacja: 07.05.2023